Rúa Xián 8, 27296. Lugo, Galicia

En GALÉN CENTRO EDUCATIVO estamos comprometidos coa protección da privacidade e o correcto uso dos datos persoais que tratamos e que nos facilites, tanto on line neste sitio web e, no seu caso, calquera dos seus subdominios e microsites, como off-line.

O teu consentimento

Por favor, lee atentamente esta política e asegúrate de que a entendes e estás dacordo con ela, antes de facilitarnos os teus datos persoais. Se non estás dacordo coa mesma, non utilices este sitio web ou seus servizos nin nos facilites os teus datos. O feito de acceder a este sitio, usar calquera dos seus servizos ou facilitarnos os teus datos, ben sexa on line u off line, entenderémolo como unha clara acción afirmativa pola que nos das o teu consentimento (cando sexa necesario o mesmo) para tratar os teus datos para as finalidades que despois se indican.

1) Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

Titular: PROMOTORA EDUCATIVA LUCENSE S.L.
Nome comercial: CENTRO EDUCATIVO GALÉN
CIF: B-27244565
Dirección: Rúa Xián 8, 27296 Lugo
Teléfono: +34 982 265 205
Correo-e: info@centrogalen.com

2) Como obtivemos os teus datos?

Obtención do propio interesado: Se xa é estudante, familia ou persoal do Centro, proporcionounos, xa sexa on line ou off line, ao solicitar os nosos servizos educativos para manter a relación contractual contigo.
Se os datos que nos proporcionou a través deste sitio web, recollemos información, por exemplo, cando accede á páxina, cando se rexistra como usuario, cubra calquera formulario con datos persoais ou cando se comunica connosco directamente por correo electrónico.
As categorías de datos que se tratan son: datos de características persoais, circunstancias sociais, económicas, de detalles de emprego, económico, financeiros e de seguros e datos académicos e profesionais.
Podemos tratar e rexistrar ditos usos, sesións e información relacionada, xa sexa en forma independente ou coa axuda de servizos de terceiros, incluso mediante o uso de “cookies” e outras tecnoloxías de seguimento.
Cando nos facilitas os teus datos persoais, garantes que estás habilitado para facilitar esta información e que a información é certa, veraz, exacta e actualizada, que non é confidencial, que non viola ningunha restrición contractual ou dereitos de terceiros e te comprometes a non suplantar a outros usuarios utilizando os seus datos de rexistro aos distintos servizos e/ou contidos do sitio web.
Tes a responsabilidade de manter os teus datos correctos e actualizados, declinando toda responsabilidade a GALEN CENTRO EDUCATIVO en caso de non facelo.

Obtención de un terceiro: No caso de que no sexa o propio interesado senón un terceiro o que nos facilite datos de aquel, (outros colexios en caso de traslado de expediente, terceiras empresas encargadas de xestionar servizos para o centro, etc.) as categorías de datos que tratamos poden ser: datos identificativos, datos de características persoais, circunstancias sociais, económicos, de detalles de emprego, económico, financeiros e de seguros, datos académicos e profesionais.
Non se tratan datos especialmente protexidos.

Datos de terceiros.

En relación aos datos doutras persoas, debes respectar a súa privacidade tendo especial coidado ao comunicar ou publicar os seus datos de carácter persoal. Só o seu titular pode autorizar o tratamento dos seus datos persoais. Se nos facilitas datos de terceiros, é a túa responsabilidade contar con seu consentimento previo e expreso para utilizalos e comunicárnolos, e é a túa responsabilidade informarlles da inclusión dos seus datos nos nosos ficheiros. A publicación de datos de terceiros sen o seu consentimento pode infrinxir, ademais da normativa sobre protección de datos, a relativa ao dereito ao honor, á intimidade ou á propia imaxe de ditos terceiros. Se nos aportas datos persoais de terceiros, pola aceptación da presente política de privacidade, garantes expresamente que dispós da autorización do interesado para dita aportación, exonerándonos de calquera responsabilidade en caso de calquera reclamación polo interesado, responsabilidade que asume única e exclusivamente quen nos comunicou os datos en nome de este.

3) Para qué tratamos os teus datos?

Os datos que nos facilitas, así como calquera outros xerados durante o desenvolvemento da relación contractual ou comercial que manteñamos contigo, os podemos tratar para distintas finalidades, por exemplo:
1. No caso do alumnado e as súas familias:
• Xestión de contacto, comunicación e interactuación co alumnado e a súas familias.
• Xestión do proceso de preinscripción, admisión e matriculación.
• Xestión do expediente académico e dos servizos e actividades prestados polo centro, así como a orientación escolar.
• Emisión de certificados.
• Cumprir as leis aplicables, incluíndo pero sen limitarse ás tributarias.
• Realizar enquisas aos que voluntariamente queiran participar.
• Cumprir os compromisos contractuais.
• Cámaras de vídeo vixilancia.
Nas actividades e saídas organizadas polo centro poderanse facer fotografías e/ou vídeos, para formar parte da memoria fotográfica do centro e poderán ser colgadas na páxina web do centro e nos perfís que o centro posúe en redes sociais, así como en youtube.

2. No caso do persoal do centro:

• Xestión de contacto, comunicación e interactuación co persoal do centro.
• Xestión do contrato laboral.
• Cumprir as leis aplicables, incluíndo pero sen limitarse ás tributarias.
• Realizar enquisas aos que voluntariamente queiran participar.
• Cumprir os compromisos contractuais.
• Cámaras de vídeo vixilancia.

3. No caso de candidatos para postos laborais do centro:

• Utilizaremos os teus datos para a xestión do contacto e dos procesos de selección que levemos a cabo. Neste caso, a recollida da información nos campos marcados como obrigatorios é imprescindible para o tratamento de datos, en caso de non facilitar dita información non poderemos ter en conta o teu currículum.

4. No caso de usuarios da nosa páxina web:

• Trataremos os teus datos para o mantemento do contacto e a comunicación contigo, a xestión dos servizos solicitados a través do sitio web e a relación contractual, se é o caso, derivada de los mismos.

4) Durante canto tempo conservaremos os teus datos?

Os datos persoais que nos facilites os conservaremos mentres se manteña a relación contractual e, unha vez concluída esta, mentres o interesado non solicite a súa supresión, para a emisión de certificados aos interesados. Incluso solicitada a supresión, durante os prazos necesarios para:
• cumprir coas obrigas legais que nos afecten e/ou
• os previstos para a prescripción de calquera responsabilidade pola nosa parte e/ou
• o exercicio ou a defensa de reclamacións derivadas da relación entre as partes.

5) Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A base xurídica que nos lexitima para o tratamento dos datos do alumnado e as súas familias e do persoal do centro, é a relación contractual de prestación de servizos. Sen o tratamento dos seus datos persoais no se poderá desenvolver dita relación contractual.
Tamén se recollerá o consentimento explícito do interesado para o tratamento dos seus datos de carácter persoal.

6) A qué destinatarios poderemos comunicar os teus datos?

Informamos que os datos que nos proporcionas poderán ser comunicados a terceiras entidades para o cumprimento de fins directamente relacionados con funcións lexítimas de cedente e cesionario como son:
• Consello Escolar para tramitación de expedientes.
• Departamentos da Administración de Educación e Saúde para o proceso de admisión, educación especial e historial académico e campañas de vacinación.
• Outros centros no caso de traslado de expediente académico.
• Seguridade Social e empresas privadas contratadas para a asistencia sanitaria.
• Federacións Deportivas ou Deputación para a xestión de competicións deportivas.
• Hoteis, axencias de viaxes, compañías de transporte ou centros a visitar para excursións ou viaxes organizados polo centro.
• Entidades bancarias para a xestión de cobros e pagos.
• Entidades ou organismos aos que exista obriga legal de realizar comunicacións de datos (Administración tributaria, etc.)
• Empresas colaboradoras do centro.
• Medios de comunicación para publicar eventos do centro.

7) Transferencias internacionais

O centro non ten previsto levar a cabo transferencias de datos internacionais. En aqueles supostos nos que sexa necesario, só se realizaran a entidades que se encontren baixo a habilitación do acordo EEUU-Unión Europea Privacy Shield (más información: https://www.privacyshield.gov/welcome) como poden ser Dropbox, OneDrive, Google Drive, Office 365 etc., ou ben baixo aquelas outras aplicacións que demostraran que cumpren co nivel de protección e garantías dacordo cos parámetros e esixencias previstas na normativa vixente en materia de protección de datos.

8) Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Os titulares de datos de carácter persoal teñen dereito a obter confirmación sobre a existencia dun tratamento dos seus datos, a acceder aos seus datos persoais, solicitar a rectificación dos datos que sexan inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión, cando entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos ou ti como interesado retires o consentimento outorgado.
O centro tratará e conservará os datos de carácter persoal dacordo coa normativa vixente, sen detrimento de que como interesado poida solicitar en todo caso, a limitación do tratamento dos seus datos. En certos supostos poderá exercitar o seu dereito á portabilidade dos datos, que serán entregados nun formato estruturado, de uso común ou lectura mecánica ao propio interesado/titular dos datos de carácter persoal ou ao novo responsable de tratamento que designe.
Os titulares de datos teñen dereito a revocar en calquera momento o consentimento para calquera dos tratamentos para os que os outorgou.

Para exercitar os seus dereitos comuníquese con nós a través da dirección de correo electrónico: info@centrogalen.com.

Unha vez recibida calquera das anteriores solicitudes responderemos nun prazo máximo de 10 días.

Ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) no suposto de que considere que non foi atendido convenientemente no exercicio dos seus dereitos.