Rúa Xián 8, 27296. Lugo, Galicia

Galén Verde

Galen verde é o espazo educativo do proxecto que  fomenta a mentalidade científico-ambiental. A ciencia, a tecnoloxía, a comprensión das relacións e o respecto polo contorno van ser as ferramentas que permitirán ao noso alumnado desenvolverse como persoas competentes dentro dunha sociedade cada vez máis complexa e diversa.

O privilexio de dispoñer dun contorno de bosque caducifolio e autóctono, horto, e invernadoiro, inmerso nun contexto rural, e próximo ao Río Miño nunha área catalogada como Reserva da Biosfera, converte a Galén no escenario idóneo para desenvolver as aprendizaxes no eido das ciencias, en pro da sustentabilidade, capacitando ao noso alumnado a mirar a contorna con ollos diferentes na busca da verdade, para a compresión dos fenómenos que nos arrodean sen deixar de sorprenderse por eles,  estimulando a súa curiosidade e formando cidadáns máis críticos, capaces de pensar por sí mesmos e de elixir con criterio e liberdade.

Desde idades temperás en Galén o contacto coa natureza vai favorecer un mellor e correcto desenvolvemento físico e intelectual dos nenos e das nenas. O alumnado vai ter tempo de xogar ao aire libre, favorecendo unha mellor habilidade psicomotriz.

Nos espazos abertos da nosa escola, os nenos e nenas va desenvolver a capacidade innata que temos de conectar con mundo natural contribuíndo ao desenvolvemento da conciencia ecolóxica.

Por outro lado,  os nenos e nenas son curiosos por natureza e a contorna do centro vai procurarlles a oportunidade de observar, formular hipóteses, experimentar e analizar os datos recollidos xerando coñecemento baseado na propia experiencia comprendendo de mellor  forma como funciona o mundo.

A educación científica en Galén é un instrumento de inspiración para a formación integral do noso alumnado, fundamental para o desenvolvemento da sociedade. O método científico vai desenvolver habilidades de observación, análise, razoamento crítico e abstracción enfrontando aos rapaces e rapazas ás problemáticas socio-ambientales actuais  procurándolles os instrumentos necesarios que lles axuden a tomar ás súas propias decisións e a resolver problemas con destreza desde idades temperás.

EIDOS DE TRABALLO
Ciencia, Tecnoloxía e Experimentación

En Galén a ciencia é unha forma de percibir o mundo, de pensar criticamente a partir da evidencia; de observar, manipular, experimentar, preguntar, dubidar, propoñer hipóteses, buscando sistematicamente respostas para o que non se entende. É a capacidade de recoñecer o erro, preguntando de novo.

Mediante diferentes proxectos ao longo de cada curso, favorecemos o pensamento racional crítico fomentando a educación científica de todo o alumnado coa fin de aumentar o seu coñecemento, interese e participación na ciencia.

Sostibilidade

Pensando en verde: A República Independente Da Nosa Clase

O principal obxectivo do programa “pensando en verde” consiste en reflexionar acerca das nosas propias actuacións no contorno máis cercano para consensuar democraticamente compromisos e actuacións nos ámbitos da auga, enerxía, consumo responsable e a biodiversidade.

Intervención Social: Somos Cidadáns Do Mundo

En Galén xorde o noso compromiso como cidadáns do mundo, polo que un dos nosos obxectivos será a participación directa nos procesos de intervención social a nivel municipal, autonómico, estatal e internacional que estamos a desenvolver:
Gotas para Nixer, Xoguetes Nadal, Operación Kilo, Tapóns, Comercio Xusto, etc.

Diversos programas na natureza van impregnar todo o proxecto educativo desde Educación infantil ata Bacharelato.

● Do horto á mesa e da mesa ao horto
Cada grupo cultiva un produto no horto, recoléctao, elabora un menú para todo o centro e os residuos orgánicos volven o horto a través da compostaxe.

● Meteogalén
PCE InstrumentsO aproveitamento da nosa estación metereolóxica permite que os alumnos teñan unha noción máis concreta dos elementos do clima, que se plasma ao compartilo co resto da Comunidade educativa.

Charca
A charca de Galén, a través da experimentación e da observación en vivo, permite aos nenos e nenas obter unha completa visión sobre as características, cualidades e formas de vida dos seres vivos que a habitan.

Bosque
O entorno de Galén favorece o coñecemento e o respecto polo bosque valorando a súa riqueza, observando a súa biodiversidade e investigando as consecuencias dos diferentes impactos ambientais.

Paisaxe
A ubicación do centro facilita a observación da paisaxe e a avaliación do impacto das persoas sobre o medio, favorecendo ferramentas que permitan cambiar as nosas actitudes cara ao futuro.

● Estadías de outono.

Durante tres días o alumnado goza con descubrimento das actividades etnográficas ( visita á feira de Castro, elaboración da sidra, estudo da paisaxe rural) e ambientais relacionadas co outono.

● Xornadas de outono.

Actividades dun día de investigación no medio natural ( investigación sobre a calidade ambiental da Insua de Seivane, colleita de productos de outono e a súa transformación, estudo dos tipos de caneiros no Río Miño,…)